Diá»…n Đàn Hoa Linh Thoại


[b], [i], [u] / /
[color]
[size]
[font]
[highlight]
[left], [right], [center] / /
[indent]
[email]
[url]
[thread]
[post]
[list] /
[img]
[code]
[php]
[html]
[quote]
[noparse]
[attach]
[Audio] Nhạc tiếng
[baamboo] chơi nhạc, video từ bamboo.com
[blog] chơi nhạc, video từ blog.com.vn
[clipvn] Clip VN
[flash] Code nhạc Flash
[flv] Flash Video
[Glow] chữ đậm
[gvideo] Code Goole Video
[Marquee] chữ chạy
[shadow] chữ mờ ảo
[tamtayvn] chơi nhạc, video từ tamtay.vn
[Video] Nhạc hình
[youtube] Code nhạc chạy trên Youtube

/ /
[b][/b]
[i][/i]
[u][/u]
[b][/b]
[i][/i]
[u][/u][color=][/color]
[color=blue][/color]

[size=][/size]
[size=+2][/size]

[font=][/font]
[font=courier][/font]

[highlight][/highlight]
[highlight][/highlight]

/ /
[left][/left]
[center][/center]
[right][/right]
[left][/left]
[center][/center]
[right][/right]

[indent][/indent]
[indent][/indent]

[email][/email]
[email=][/email]
[email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com][/email]
j.doe@example.com

[url][/url]
[url=][/url]
[url]http://hoalinhthoai.com/forum/[/url]
[url=http://hoalinhthoai.com/forum/]Diễn Đàn Hoa Linh Thoại[/url]
http://hoalinhthoai.com/forum/
Diễn Đàn Hoa Linh Thoại

[thread][/thread]
[thread=][/thread]
[thread]42918[/thread]
[thread=42918][/thread]
http://hoalinhthoai.com/forum//showthread.php?t=42918

[post][/post]
[post=][/post]
[post]269302[/post]
[post=269302][/post]
http://hoalinhthoai.com/forum//showthread.php?p=269302#post269302

[list][/list]
[list]
[*]
[*]
[/list]

[list=][/list]
[list=1]
[*]
[*]
[/list]

[list=a]
[*]
[*]
[/list]

[img][/img]
[img]http://hoalinhthoai.com/forum//ddth_v2b/statusicon/forum_new.gif[/img] ()

[url=http://www.example.com] [img]http://hoalinhthoai.com/forum//ddth_v2b/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] ()
()

()

[code][/code]
[code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

[php][/php]
[php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


[html][/html]
[html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

[quote][/quote]
[quote=][/quote]
[quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;36010]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
:
Lorem ipsum dolor sit amet
:
Lorem ipsum dolor sit amet
:
Lorem ipsum dolor sit amet

[noparse][b][/b][/noparse]
[noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
[b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

[attach][/attach]
[attach]12345[/attach]

Nhạc tiếng
[Audio][/Audio]
[audio] link [/audio]
[audio] link [/audio]

chơi nhạc, video từ bamboo.com
[baamboo][/baamboo]
[baamboo][baamboo]
[baamboo][baamboo]

chơi nhạc, video từ blog.com.vn
[blog][/blog]
[blog]link[/blog]
Hệ Thống Clip Trên Hoa Linh Thoại

Clip VN
[clipvn][/clipvn]
[clipvn]MCA,vn[/clipvn]

Code nhạc Flash
[flash][/flash]
<OBJECT classid="clsid27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
<OBJECT classid="clsid27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"

Flash Video
[flv][/flv]
[FLV] link [/FLV]
Forum Hoa Linh Thoại FLVPlayer
Hãy click vào biểu tượng Download và chọn Save Target As để tải video  Click  vào đây  để xem code bỏ vào  Blog

chữ đậm
[Glow][/Glow]
<table style="filter:glow(color={plum}, strength={option})">{param}</table>
<table style="filter:glow(color={plum}, strength={option})">{param}</table>

Code Goole Video
[gvideo][/gvideo]
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" style="width:auto;margin:10px 0;">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" style="width:auto;margin:10px 0;">

chữ chạy
[Marquee][/Marquee]
Chữ chạy
Chữ chạy

chữ mờ ảo
[shadow][/shadow]
<table style="filter:shadow(color={option}, direction=225)">{param}</table>
<table style="filter:shadow(color={option}, direction=225)">{param}</table>

chơi nhạc, video từ tamtay.vn
[tamtayvn][/tamtayvn]
[tamtayvn][tamtayvn]
[tamtayvn][tamtayvn]

Nhạc hình
[Video][/Video]
[video] link [/video]
[video] link [/video]

Code nhạc chạy trên Youtube
[youtube][/youtube]
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" style="width:auto;margin:10px 0;">
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" style="width:auto;margin:10px 0;">

 

-->


Skin ripped by minhquan8338 & teen9xpro - VietvbbTeamâ„¢