Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
08:40, Thursday.April 25 2024
Thông báo về việc tổ chức Đại Giới đàn Thiện Khải 2015
 

       Căn cứ biên bản phiên họp ngày 26/8/2014 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni nhất trí thông qua công tác Phật sự tổ chức Giới đàn “Thiện Khải - 2015” truyền giới cho Tăng Ni thọ học.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TỈNH ĐỒNG NAI                                  Độc lập Tự do Hạnh phúc

                 BAN TRỊ SỰ                                     --------------------------------

                 --------------                                                                                                            

     Số :        /TB/BTS-PGT                 Đồng Nai, ngày 11 tháng 02 năm 2015

 

            

THÔNG BÁO

V/v - Tổ chức giới đàn “Thiện Khải - 2015”

------------------------

 

       Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nội quy Ban Tăng sự TW-GHPGVN, chương VII, điều 31, 32, 33, 34, 35 và 36 quy định về tổ chức giới đàn.

       Căn cứ công văn số 309/CV/HĐTS, ngày 09/10/2014 của Hội đồng Trị sự GHPGVN chấp thuận cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức giới đàn Thiện Khải - 2015.

       Căn cứ biên bản phiên họp ngày 26/8/2014 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni nhất trí thông qua công tác Phật sự tổ chức Giới đàn “Thiện Khải - 2015” truyền giới cho Tăng Ni thọ học.

       Ban Trị sự GHPGVN tinh Đồng Nai tổ chức Giới đàn như sau:

I . ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI :

1/. Đối với giới tử thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo ni:

- Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

- Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

- Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

- Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa Ma na (Ni) ít nhất là 2 năm.

- Có trình độ tốt nghiệp Trung cấp Phật học, văn hóa phổ thông trung học đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30. Giới tử trên 30 tuổi miễn nộp bằng cấp, nhưng phải thi khảo hạch giáo lý, học thuộc 02 thời công phu và 04 bộ luật Trường Hàng.

     Đặc biệt giới tử trên 60 tuổi đến 70 tuổi trí hóa còn minh mẫn sáng suốt có nhu cầu thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, phải dự thi khảo hạch đầy đủ, phải thuộc 02 thời công phu (Di Đà, Hồng Danh, Mông Sơn, Lăng nghiêm) và 04 bộ luật Trường hàng (các Thiền viện chỉ cần thuộc Hồng Danh và Lăng Nghiêm). Tuy nhiên chỉ cho thọ thính giới để tu hành, không chuyển Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội cấp chứng điệp.

     Đối với Phật giáo Nam tông (Nam tông Khmer và Nam tông Kinh) thực hiện theo truyền thống của Hệ phái, nhưng phải hội đủ các quy định tại mục 1 đến mục 6 điều 34 Nội quy Ban Tăng sự.

     Đối với Tăng, Ni giới tử Hệ phái Khất sĩ, về phần khảo hạch Giới luật và Kinh tụng, Ban Giám khảo nên chú ý đến tính biệt truyền của Hệ phái.

 

2/. Đồi với giới tử thọ Sa di, Sa di Ni :

- Tuổi đời từ 16 tuổi trở lên đến 60 tuổi, tính theo khai sinh.

- Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

- Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

- Đã tu học ít nhất là 2 năm, tính từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất gia - Có chứng chỉ tốt nghiệp Sơ cấp Phật học, giấy chứng nhận đang học Lớp Sơ cấp Phật học, hoặc giấy xác nhận tu học Phật học của Trụ trì các thiền viện, tu viện. Trường họp các tự viện, tịnh xá không có tổ chức lớp gia giáo, yêu cầu Trụ trì gởi giới tử đăng ký dự học Lớp Sơ cấp Phật học tỉnh Đồng Nai, địa chỉ chùa Giác Minh từ 18/Giêng/Ất Mùi đến mãn hạ, quá trình học Ban chủ nhiệm sẽ cấp giấy chứng nhận để bổ túc hồ sơ thọ giới.

- Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30. Giới tử trên 30 tuổi miễn nộp bằng cấp, nhưng phải học thuộc 02 thời công phu và ít nhất 02 bộ luật Trường Hàng. Giới tử trên 60 tuổi miễn khảo hạch, nhưng phải thuộc 02 đường công phu (Lăng nghiêm và Tịnh độ) và 02 bộ luật Trường hàng.

- Thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái.

- Trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.

 

3/. Đồi với giới tử thọ Thức xoa Ma na :

- Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên đến 60 tuổi, tính theo khai sinh.

- Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

- Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

- Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất là 2 năm.

- Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30. Giới tử trên 30 tuổi miễn nộp bằng cấp, nhưng phải thi khảo hạch và học thuộc 02 thời công phu và 04 bộ luật Trường Hàng.

- Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái.

- Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.

 

4/. Đối với giới tự Phật giáo Nam tông (Nam tông Khmer và Nam tông Kinh)

     Thực hiện theo truyền thống của Hệ phái, nhưng phải hội đủ các quy định từ mục 1 đến mục 4 điều 35 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

 

5/. Đối với giới tử Phật giáo Khất sĩ:    

     Đối với Tăng, Ni giới tử Hệ phái Khất sĩ, về phần khảo hạch Giới luật và Kinh tụng, Ban Giám khảo nên chú ý đến tính biệt truyền của Hệ phái.

 

II . THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM TRUYỀN GIỚI:

  1.        a) - Thời gian : Giới đàn được tổ chức vào các ngày 6,7,8 tháng 03,năm Ất Mùi (nhằm ngày 24,25,26/4/2015).
  2. b) - Địa điểm truyền giới : Trụ sở Ban Trị sư GHPGVN tỉnh, xã Hiệp Hòa.

         Toàn thể giới tử Tăng Ni, Phật tử phải có mặt tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh vào 08 giờ sáng ngày mùng 4/03 âl (22/4/2015) để làm thủ tục nhập đàn giới; buổi chiều truyền thập thiện, bồ tát giới cho Phật tử tại gia - ngày mùng 5/03 âl (23/4/2015) buổi sáng giới tử Tăng Ni dự thi viết môn luận văn, buổi chiều thi tụng luật - ngày mùng 6/03/Ất Mùi buổi chiều giới tử Tăng Ni thi khảo hạch giáo lý.

  1. c) - Địa điểm thi vấn đáp và khảo sát giáo lý : Trụ sở BTS Phật giáo, xã Hiệp Hòa
  2. d) - Địa điểm nghỉ ngơi : Nơi nghỉ ngơi của giới tử được phân ra như sau : - giới tử Tỳ kheo nghỉ tại chùa Phước Hội (xã Hiệp Hòa) – giới tử Sa di nghỉ tại Tịnh xá Ngọc Hòa (phường Thống Nhất) – giới tử Tỳ kheo ni nghỉ tại Đại Giác cổ tự và (xã Hiệp Hòa) – giới tử Thức xoa nghỉ tại Quan Âm tu viện (phường Bửu Hòa) – giới tử Sa di ni nghỉ tại chùa Giác Minh (Tân Vạn) và Hoàng Ân cổ tự (xã Hiệp Hòa).

 

III . THỦ TỤC HỒ SƠ:

1/. Tăng Ni trong tỉnh (gồm Tăng Ni thường trú và Tăng Ni có đăng ký tạm trú tu học, đăng ký danh bộ tại các Tự Viện) 

       a/. Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni :

- 03 đơn đăng ký thọ giới (có mẫu in sẳn tại VP Ban Trị sự tỉnh) - có xác nhận của Bổn sư - có xác nhận chứng chuyển của Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành. Về mặt công dân có xác nhận của Phòng Nội vụ cùng cấp.

- 03 photo chứng điệp thọ Sa di (Tăng) - 03 photo Thức xoa ma na (Ni) có xác nhận sao y của VP Ban Trị sự tỉnh

- 03 photo bằng cấp III (hoặc tương đương) có công chứng Nhà Nước.

- 03 Sơ yếu lý lịch (có dán hình 3x4, không đeo kính, có xác nhận của Công An nơi thường trú)

- Giấy khám sức khỏe

     b/. Thọ giới Sa di, Sa di ni :

- 03 đơn đăng ký thọ giới (có mẫu in sẳn tại VP Ban Trị sự tỉnh) - có xác nhận của Bổn sư - có xác nhận chứng chuyển của Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành. Về mặt công dân có xác nhận của Phòng Nội vụ cùng cấp.

- 03 photo giấy chứng nhận xuất gia của Ban Tăng sự tỉnh cấp (có xác nhận sao y của VP Ban Trị sự tỉnh)

- 03 photo bằng cấp II (hoặc tương đương) có công chứng Nhà Nước

- 03 photo chứng chỉ Sơ cấp Phật học (đối với Tăng Ni dưới 30 tuổi đời)

- 03 Sơ yếu lý lịch (có dán hình 3x4 không đeo kính, có xác nhận của Công An nơi thường trú)

- Giấy khám sức khỏe

     c/. Thọ giới Thức xoa:

- 03 đơn đăng ký thọ giới (có mẫu in sẳn tại VP Ban Trị sự tỉnh) - có xác nhận của Bổn sư - có xác nhận chứng chuyển của Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành. Về mặt công dân có xác nhận của Phòng Nội vụ cùng cấp.

- 03 photo giấy chứng điệp Sa di ni (có xác nhận sao y của VP Ban Trị sự tỉnh)

- 03 photo bằng cấp II (hoặc tương đương) có công chứng Nhà Nước.

- 03 Sơ yếu lý lịch (có dán hình 3x4 không đeo kính, có xác nhận của Công An nơi thường trú)

- Giấy khám sức khỏe

2/. Tăng Ni ngoài tỉnh :

     Tăng Ni xin thọ các giới, thủ tục như trên, nhưng phải có chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố. Về mặt công dân có công văn chấp thuận của Ban Tôn giáo cùng cấp.

 

V . NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ :

1 . Hồ sơ thọ giới có phát hành tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai : ấp Nhứt Hòa, xã Hiệp Hòa, Tp.Biên Hòa.

2 . Ban Trị sự không giải quyết đơn xin hợp thức hóa Chứng điệp thọ giới, đối với các Tăng Ni nộp hồ sơ thính giới cũng không cho thính giới, trừ người có tuổi đời 70 tuổi trở lên.

3 . Đối với Tăng Ni sinh Lớp Cao đẳng, trường Trung cấp Phật học tỉnh, các Lớp Sơ cấp Phật học, hồ sơ gồm : - 3 đơn xin thọ giới (có chấp thuận của Bổn sư) – 03 photo chứng điệp Sa di (có xác nhận sau y của Ban trị sự Phật giáo tỉnh) – 03 photo bằng tốt nghiệp cấp 3 hoặc tương đương (có công chứng sao y) – 03 ảnh màu 3x4. Sau khi hội đủ thủ tục hồ sơ, Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm chịu trách nhiệm chuyển văn bản hồ sơ, danh sách trích ngang về văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

4 . Khi nhận hồ sơ, Tăng Ni ủng hộ tiền giấy mực 20.000 đồng – khi nộp hồ sơ cúng dường công đức phí thọ giới 600.000 đồng.

6 . Thời gian thu đơn : kể từ ngày thông báo đến hết ngày 29/03/2015 (10/02/Ất Mùi). Văn phòng Ban Trị sự không nhận đơn giới tử nộp quá thời gian quy định.

     Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai kính đề nghị quý Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị, thành, Ban chủ nhiệm Lớp Cao đẳng, Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học, các Lớp Sơ cấp Phật học, Trụ trì các tự viện triển khai, hướng dẫn cho Tăng Ni có nhu cầu đăng ký thọ giới.

     Kính chúc quý chư tôn đức Tăng Ni vô lượng an lạc.

                                                            

NƠI NHẬN:                                                 TM.BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

- Như trên “để thực hiện “                                    GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI

- Hội đồng Trị sự GHPGVN (VP2)                  TRƯỞNG BAN                                                                  

- Ban Tăng Sự TW-GHPGVN                                                        

“kính tường thay b/c”                                        

- UBMTTQ tỉnh Đồng Nai                                                      (đã ký và đóng dấu)

- Ban Dân Vận Tỉnh Uy Đồng Nai                      

- Ban Tôn Giáo Tỉnh Đồng Nai                        

- Phòng Nội Vụ huyện, thị                             HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÁNH

thành trong tỉnh

“kính tường và giúp đỡ”

- Lưu

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2024
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này