Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
19:10, Wednesday.April 25 2018
Thiên Thủ Thiên Nhãn chuyển hóa khổ đau cho nhân loại
 
Đúng 10h sáng ngày 03/03/2010 bảo tượng Ngọc Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn “Cho tình thương nhân loại” đã được an trí tại Quan Âm Tu Viện, K2/77, đường Nguyễn Ái Quốc, KP. 3, P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đây là cơ hội thứ 2 cho các phật tử cùng các đạo tràng trong cả nước đến chiêm bái phật ngọc Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thống kê số lượng người chiêm bái phật ngọc cho hoà bình thế giới (Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni) tại Việt Nam chưa đến 5 triệu người. Trong số hơn 75 triệu người dân. Con số này quá khiêm tốn với những người có tâm chiêm bái phật ngọc.

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn “ Cho tình thương nhân loại” từ khối ngọc xanh quý giá được tìm thấy tại Canada là bảo tượng song sinh với bảo tượng “Phật ngọc cho hòa bình thế giới” được thuyên chuyển từ sân bay Bankok Thái Lan qua sân bay Tân Sơn Nhất và đáp xuống sân bay Đà Nẵng vào lúc 14h ngày 20/01/2010

Được chiêm bái và đảnh lễ tượng Phật ngọc được tạo ra từ một loại ngọc bích quý giá là một duyên lành hy hữu khó có được trong cuộc đời của con người. Trong kinh Phật có câu :

“Thấy được kinh Phật là khó.

Sanh nhằm đời có Phật là khó”

Trong kinh Thủ ấn Tăng Tín Lực, Phật đã từng xác tín điều nầy “Dù chỉ một phút giây ngắn ngủi được chiêm ngưỡng Phật tượng, hành giả đã được vô lượng công đức ... Huống chi người ấy lại được đối trước Phật tượng lễ bái, cúng dường công đức còn nhiều hơn gấp bội”.

Nhập cảnh chùa

Là người phật tử khi đến chùa chiêm bái phật ngọc Thiên Thủ Thiên Nhãn nên dành một thời gian ngắn từ 5-10 phút để nhập cảnh chùa trước khi lễ phật. Điều này hết sức cần thiết vì cần phải định cái tâm của chính mình. Đi đến chùa để làm gì? Chiêm bái phật ngọc nhằm mục đích gì? Sau khi tâm định người phật tử mới bắt đầu tuần tự chậm rãi từng bước một theo hàng, giữ trật tự. Đến lượt mình bắt đầu chiêm bái, lễ lạy thành tâm.

Trong kinh Phật có ghi:

“Chỉ một niệm mà hào quang biến chuyển

Chỉ một lời …… mà tam bảo chứng minh.”

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Con nhớ vô lượng ức kiếp về trước, có Phật ra đời hiệu là Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai. Đức Phật ấy vì thương nghĩ đến con và tất cả chúng sanh, nên nói ra chú Mãn Nguyện Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Ngài lại dùng tay sắc vàng xoa nơi đầu con mà bảo: “Con nên thọ trì tâm chú này, và vì khắp tất cả chúng sanh trong cõi nước ở đời vị lai mà làm cho họ được sự lợi ích an vui lớn.” Lúc đó con mới ở ngôi sơ địa, vừa nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa. Bấy giờ con rất vui mừng, liền phát thệ rằng: “Nếu trong đời vị lai, con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chung sanh với thần chú này, thì xin khiến thân con liền sanh ra ngàn tay, ngàn mắt.” Khi con phát thệ rồi, thì ngàn tay, ngàn mắt liền hiện đủ nơi thân (trên mỗi thiên thủ đều có mỗi thiên nhãn). Ngài có 42 thủ ấn trên mỗi cánh tay. Đức Phật bảo ngài A Nan: Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát có ngàn tay, mỗi tay đều tiêu biểu cho hạnh tùy thuận các sự mong cầu của chúng sanh. Đó cũng do tâm đại bi của vị đại sĩ ấy hóa hiện.

Do đó, người phật tử từ trong tâm của mình chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau đến Đức Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn lời nguyện cầu trong tâm. Tất cả đều được Bồ Tát Quan Thế Âm đều lắng nghe chuyển hóa thành niềm vui an lạc, bệnh khổ tiêu trừ.

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ - Môn thứ Hai Mươi Lăm.

1. Lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngối đứng dậy trịch áo bày vai hữu chắp tay hướng Phật mà bạch rằng:” Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhơn duyên gì mà tên là Quan Thế Âm”. Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện Nam-tử! Nếu có vô-lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tăm kia đều đặng giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng vì do sức oai thần của Bồ Tát này đặng như vậy.

Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu của Bồ Tát này liền đặng chỗ cạn.

Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sinh vì tìm vàng bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô hổ phách, trân châu các thứ báu nên vào trong biển lớn, giả sử gió lơn thổi ghe thuyền của kia trôi tắp nơi nước quỉ La-Sát trong ấy nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thời các người đó đều đặng thoát khỏi nạn quỉ La-Sát. Do nhơn duyên đó mà tên là Quán Thế Âm?

2. Nếu lại có người sắp sửa bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thời dao gậy của người cầm liền gảy từng khúc, người ấy đặng thoát khỏi.

Nếu quỉ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên mu6ốn đến hại người nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thời các quỉ dữ đó còn không có thể dung mắt dữ mà nhìn người huống chi lại làm hại đặng. Dầu lại có người có tội hoặc không có tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thảy đều đứt rã liền đặng thoát khỏi.

Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam thiện đại thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báu trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng:” Các thiện nam tử! Chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô uý thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ được khỏi oán tặc này.” Các người buôn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát sức oai thần cao lớn như thế”…..

- …….

- …….

- …….

7. Lúc đó Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng:

Thế Tôn đủ tướng tốt

Con nay lại hỏi kia

Phật tử nhơn duyên gì

Tên là Quán Thế Âm?

Đấng đầy đủ tướng tốt

Kệ đáp Vô Tận Ý

Ông nghe hạnh Quán Âm

Khéo ứng các nơi chỗ,

Thệ rộng sâu như biển

Nhiểu kiếp chẳng nghĩ bàn,

Hầu nhiều nghìn Đức Phật,

Phát nguyện thanh tịnh lớn,

Ta vì ông lược nói

Nghe tên cùng thấy thân

Tâm niệm chẳng luống qua

Hay diệt khổ các cõi

Giả sử sanh lòng hại

Xô rớt hầm lửa lớn,

Do sức niệm Quán Âm

Hầm lửa biến thành ao

Hoặc trôi giạt biển lớn,

Các nạn quỉ, cá, rồng,

Do sức niệm Quán Âm

Sóng mòi chẳng chìm được.

- ……..

- ……..

- …….

Hạnh nhìn thấy và lắng nghe Thiên Thủ Thiên Nhãn – Vô Úy Thí

Vì bổn nguyện tầm thanh cứu khổ, Bồ Tát Quán Thế Âm theo tiếng kêu cứu của chúng sanh mà ứng nguyện giúp đỡ, tuỳ duyên hoá độ người. Trong kinh Phổ Môn, Ngài có 32 ứng thân. Sự ứng thân thị hiện của Ngài được chúng sanh quen thuộc nhất là hình ảnh người nữ được tôn quý với thân tượng đứng, một tay cầm bình tịnh thuỷ đựng nước cam lồ, một tay cầm nhành dương liễu, gió pháp mưa hoa tầm thanh cứu khổ. Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. 84 Hồng Danh của các vị Bồ Tát tạo thành bài Chú Đại Bi.

Thần chú mầu nhiệm Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni:

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca rô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô yết đế thất phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà tát đa, na ma ba già, ma phạt đạt đậu đát điệt pha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê. rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, đô lộ đô lộ phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô rô hô rô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà hạ. Na ra cẩn trì, ta ba ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đà ra, bạt đà da, ta bà ha.

Trong Kinh Phật có ghi “Một khi hành giả đạt được thân, khẩu, ý thanh tịnh. Với tư lương (tính hạnh nguyện) sẽ tự nhiên thuộc được Chú Đại Bị. Đây là một sự vi diệu của Phật pháp nhiệm màu. Không thể nghĩ bàn “

Bảo tượng Ngọc Quan Âm

Bồ Tát Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn (ngàn tay ngàn mắt) với tư thế “kiết già hàng ma” ngồi thiền định. Trong đó, chín đôi tay thể hiện ấn-chú (lien hệ hiệp chưởng). Bảo tượng quay ra bốn phương, trên đỉnh có tượng Phật A Di Đà tĩnh tọa, mang ý nghĩa “Thập nhất điện Quan Âm”. Sau lưng bảo tượng là vầng hào quang ngọc có hình lá bồ đề, trên đó có 1000 bàn tay, trong long bàn có mắt Phật nên gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn.

Theo thiết kế được công bố, thì đây là pho tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhã bằng ngọc thạch lớn nhất Việt Nam, có chiều cao 1m15. Trong đó có tòa sen hình trụ tròn có 2 tầng ( đài sen 3 lớp cánh và bệ sen) cao 40cm, dày từ 10-25cm. Tượng có 1000 bàn tay kể cả 18 cánh tay lớn lắp ráp, cánh tay dài nhất khoảng 30cm, ngắn nhất trên 5cm. Các đôi tay dang rộng từ 40-60cm. Hào quang đặt phía sau thân tượng cao 75cm, cao 60cm, dày khoảng 2-3cm, gắn chặt với tòa sen.

Bảo tượng nặng 251kg, không kể bệ tượng, được làm từ các khối ngọc và mẳng ngọc nguyên liệu có trọng lượng khoảng 1.2 tấn. Gồm 22 khối, trong đó tòa sen ghép từ 3 khối ngọc, ngọc than Phật Bà liền khối cao 40cm, hai khối mặt Phật Ngọc trên đầu, 14 cánh tay ngọc có thể tháo rời vầng hào quang ghép từ 2 tấm ngọc….

“ Ngọc Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn” dựa vào ảnh tượng Phật Bà Quan Âm Nam Hải nghìn mắt nghìn tay, thường thấy thờ tại các chùa Việt Nam. Phấn thân tượng từ đài sen trở lên có nhiều tương đồng với pho tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay có từ thể kỷ XVII tài chùa Bút Tháp (Bắc Ninh).

Lịch chiêm bái

Từ ngày 03/03/2010 đến ngày 12/03/2010 bảo tượng “Ngọc Quan Âm” tại tu viện Quan Âm K2/77, đường Nguyễn Ái Quốc, KP. 3, P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, dành cho Phật tử chiêm bái vào tháng tết Canh Dần.

Từ ngày 15/03/2010 đến 20/03/2010 bảo tượng “ Ngọc Quan Âm” được đưa đến tỉnh Nghệ An.

Từ ngày 22/03/2010 đến 27/03/2010 bảo tượng “ Ngọc Quan Âm” được đưa đến tỉnh Quảng Bình .

Từ ngày 28/03/2010 đến 10/04/2010 bảo tượng “ Ngọc Quan Âm” được đưa về chùa Quan Thế Âm Đà Nẵng nhân lễ vía Quan Thế Âm vào ngày 19/02/Canh Dần.

Bạn, gia đình bạn và các nhóm bạn. Hãy một lần đến chiêm bái Phật Ngọc Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn để tâm được bình yên, bệnh khổ tiêu trừ.

 

6h30 sáng Phật Tử Bình Dương - Bình Phước Bà Rìa Vũng Tàu Đồng Nai tập trung chờ chiêm bái Phật Ngọc


Hội đồng chư tôn đức Phật Giáo Đồng Nai chứng minhBan Tổ Chức triển lãm bảo tượng “Ngọc Quan Âm”
Tặng quà lưu niệm


Lãnh đạo thành phố và tỉnh Đồng Nai tham dự
Đại diện Ni sư trưởng phát biểuCắt băng khánh thành chiêm bái Phật Ngọc

BOX :

Ni trưởng Thích Nữ Huệ Giác trưởng ban tổ chức triển lãm bảo tượng “Ngọc Quan Âm” tại Quan Âm tu viện cho biết:

Sau khi được nghe tin Phật Ngọc về tại Quan Âm tu viện, chư Tăng Ni, Phật tử rất vui mừng vì “sự kiện ngàn năm có một.” Đây là Phật sự có ý nghĩa cao đẹp nhằm giúp đồng bào Phật Tử trong cả nước có đủ duyên lành chiêm bái Phật Ngọc Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn cho tình thương nhân loại. Đây là cơ hội thứ 2 để cung kính và cúng dường Phật Ngọc, gieo trồng Phước Đức trong Đạo Phật.

Hoàng Dũng Huệ

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2018
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này